NHÂN SỰ CHỦ CHỐT

Print

Giám đốc
ntkien@vilandco.vn

Mrstu

Phó giám đốc
nntu@vilandco.vn

Print

Phó giám đốc R&D
dhanh@vilandco.vn

Mrtim

Quản lý kỹ thuật cao cấp
tim@vilandco.vn

Mrbinh

Quản lý xây dựng
nhbinh@vilandco.vn

Mrngoc

Quản lý cơ điện
tmngoc@vilandco.vn

Print

Quản lý kỹ thuật
dtlinh@vilandco.vn

Print

Quản lý dự án
vbtrung@vilandco.vn

Print

Trưởng phòng kế toán & DVKH
lttbinh@vilandco.vn

Print

Thư ký giám đốc
dtlinh@vilandco.vn