Tư vấn phát triển đô thị bền vững

Phát triển đô thị cần được định hướng bởi tầm nhìn quản lý và quy hoạch bền vững nhằm thúc đẩy không gian xanh kết nối, hệ thống giao thông đa phương thức và xu hướng phát triển hỗn hợp.

Các mối quan hệ đối tác công cộng và tư nhân đa dạng nên được sử dụng để tạo ra các cộng đồng bền vững, bảo vệ các tài nguyên lịch sử, văn hóa và môi trường.

Ngoài ra, các nhà hoạch định chính sách, nhà quản lý và nhà phát triển cần hỗ trợ các kỹ thuật xây dựng và lập kế hoạch hướng đến sự bền vững nhằm giảm ô nhiễm và tạo sự cân bằng giữa các hệ thống xây dựng và môi trường tự nhiên.

Phát triển hay tái phát triển đô thị bền vững cần cung cấp sự đa dạng trong thương mại, thể chế, giáo dục cũng như phong cách, quy mô và giá cả nhà ở.

Eco Green City