Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Samsung tại Hà Nội

  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH điện tử Samsung
  • Công ty thiết kế: Công ty Kiến trúc Heerim, công ty Kỹ thuật & Kiến trúc Dự án Quốc tế
  • Vị trí: Hà Nội – Việt Nam
  • Diện tích sàn: 62,528 m2 – 16 tầng + 3 tầng hầm
  • Hệ thống chứng nhận: LEED
  • Thời gian thực hiện: 2022 – đã hoàn thành
  • Phạm vi công việc: Feasibility Study
Trung-tâm-rd-mới-của-samsung-dự-kiến-sẽ-hoàn-thành-vào-cuối-năm-2020-1024x732
Samsung-rd-01-1641
Img-rnd-america-158313367399290665854-crop-1583133683522642841855