Trường quốc tế Genesis

  • Chủ đầu tư: CAPITAL HOUSE
  • Đơn vị thiết kế: I&C VIETNAM.,JSC
  • Vị trí: Đường Nguyễn Văn Huyên, Hà Nội
  • Diện tích sàn: 6,160.5 m2- 3 tầng + 1 tầng kỹ thuật
  • Hệ thống chứng nhận: LOTUS NR V2.0 – Gold
  • Thời gian thực hiện: 2017-2019 – đã hoàn thành
  • Phạm vi công việc: Simulation performance
Picture18
Genesis Mô Phỏnh
Chiếu Sáng Genesis
Thông Gió Genesis