Aeon Mall Huế

  • Chủ đầu tư: AEON CO., LTD
  • Đơn vị thiết kế: Obayashi Vietnam
  • Vị trí: Huế, Việt Nam
  • Diện tích sàn: 102 863m2
  • Hệ thống chứng nhận: LOTUS NC v3 – Gold
  • Thời gian thực hiện: 2021 – đang thực hiện
  • Phạm vi công việc: Chứng nhận công trình xanh LOTUS
Aeon Mall Huế
[/col] [/row]