Legacycourses_500x375

Công trình xanh

VILANDCO hiện tại đang triển khai các chương trình đào tạo về chứng nhận Công trình Xanh (CTX) như: khóa Công trình Xanh (cơ bản), khóa Công trình Hiệu quả năng lượng – QCVN 09:2017/BXD, khóa Luyện thi chứng nhận LOTUS AP, LEED GA, LEED AP,…
Chương trình sẽ bao gồm một chuỗi các khóa học từ cấp độ cơ bản đến nâng cao cho mỗi hệ thống chứng nhận

Xem thêm
Foundationcourses_500x375

Mô phỏng BEM

Chương trình đào tạo chuyên gia về mô phỏng năng lượng & phân tích hiệu năng công trình là một chuỗi các khóa học từ cơ bản cho tới chuyên sâu. Nội dung của chương trình được các chuyên gia của Designbuilder Việt Nam xây dựng trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo của Designbuilder UK và được điều chỉnh cho phù hợp với các điều kiện thực tế của Việt Nam.

 

Xem thêm
Courses_500x375

Đào tạo BIM

VILANDCO hiện nay đang triển khai chuỗi các khóa đào tạo cho người dùng có nhu cầu sử dụng thành thạo phần mềm ARCHICAD từ mức độ cơ bản đến chuyên sâu. Nội dung của chương trình đào tạo đã được VILANDCO cùng các chuyên gia ARCHICAD tại Việt Nam xây dựng trên nền tảng chương trình đào tạo của hãng Graphisoft và được điều chỉnh một cách phù hợp với các yêu cầu tại thị trường Việt Nam.

Xem thêm
Legacycourses_500x375

Công trình xanh

VILANDCO hiện tại đang triển khai các chương trình đào tạo về chứng nhận Công trình Xanh (CTX) như: khóa Công trình Xanh (cơ bản), khóa Công trình Hiệu quả năng lượng – QCVN 09:2017/BXD, khóa Luyện thi chứng nhận LOTUS AP, LEED GA, LEED AP,…
Chương trình sẽ bao gồm một chuỗi các khóa học từ cấp độ cơ bản đến nâng cao cho mỗi hệ thống chứng nhận

Xem thêm
Foundationcourses_500x375

Mô phỏng BEM

Chương trình đào tạo chuyên gia về mô phỏng năng lượng & phân tích hiệu năng công trình là một chuỗi các khóa học từ cơ bản cho tới chuyên sâu. Nội dung của chương trình được các chuyên gia của Designbuilder Việt Nam xây dựng trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo của Designbuilder UK và được điều chỉnh cho phù hợp với các điều kiện thực tế của Việt Nam.

 

Xem thêm
Courses_500x375

Đào tạo BIM

VILANDCO hiện nay đang triển khai chuỗi các khóa đào tạo cho người dùng có nhu cầu sử dụng thành thạo phần mềm ARCHICAD từ mức độ cơ bản đến chuyên sâu. Nội dung của chương trình đào tạo đã được VILANDCO cùng các chuyên gia ARCHICAD tại Việt Nam xây dựng trên nền tảng chương trình đào tạo của hãng Graphisoft và được điều chỉnh một cách phù hợp với các yêu cầu tại thị trường Việt Nam.

Xem thêm
Legacycourses_500x375

Công trình xanh

VILANDCO hiện tại đang triển khai các chương trình đào tạo về chứng nhận Công trình Xanh (CTX) như: khóa Công trình Xanh (cơ bản), khóa Công trình Hiệu quả năng lượng – QCVN 09:2017/BXD, khóa Luyện thi chứng nhận LOTUS AP, LEED GA, LEED AP,…
Chương trình sẽ bao gồm một chuỗi các khóa học từ cấp độ cơ bản đến nâng cao cho mỗi hệ thống chứng nhận

 

Xem thêm
Foundationcourses_500x375

Mô phỏng BEM

Chương trình đào tạo chuyên gia về mô phỏng năng lượng & phân tích hiệu năng công trình là một chuỗi các khóa học từ cơ bản cho tới chuyên sâu. Nội dung của chương trình được các chuyên gia của Designbuilder Việt Nam xây dựng trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo của Designbuilder UK và được điều chỉnh cho phù hợp với các điều kiện thực tế của Việt Nam.

 

Xem thêm
Courses_500x375

Đào tạo BIM

VILANDCO hiện nay đang triển khai chuỗi các khóa đào tạo cho người dùng có nhu cầu sử dụng thành thạo phần mềm ARCHICAD từ mức độ cơ bản đến chuyên sâu. Nội dung của chương trình đào tạo đã được VILANDCO cùng các chuyên gia ARCHICAD tại Việt Nam xây dựng trên nền tảng chương trình đào tạo của hãng Graphisoft và được điều chỉnh một cách phù hợp với các yêu cầu tại thị trường Việt Nam.

Xem thêm