Tư vấn các giải pháp hiệu quả năng lượng

Tư vấn công trình hiệu quả năng lượng cho giai đoạn thiết kế và vận hành: tư vấn đánh giá và phân tích hồ sơ thiết kế và vận hành công trình dựa trên các yêu cầu của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả – QCVN 09:2017/BXD.

Tư vấn tối ưu hóa năng lượng chi phí: tư vấn tối ưu về lợi ích chi phí dựa trên mức tiêu thụ năng lượng trong công trình. Đánh giá và phân tích dựa trên mô phỏng các thông số dựa trên hồ sơ thiết kế, vận hành, phân tích mức độ rủi ro trong đầu ra mô phỏng dựa trên sự không chính xác trong các đầu vào cụ thể. Phân tích độ nhạy báo cáo về các biến thiết kế có tác động lớn nhất/nhỏ đến kết quả mô phỏng chính của công trình. Đưa ra các phương án giúp lựa chọn tối ưu về thiết kế, vận hành lẫn chi phí.

Tư vấn mô hình thông tin công trình xanh – Green BIM: là ứng dụng của BIM để cung cấp dữ liệu để đánh giá hiệu suất năng lượng và đánh giá bền vững. Green BIM cũng bao gồm ứng dụng Mô hình hóa năng lượng xây dựng và liên quan đến tối ưu hóa năng lượng để cải thiện hiệu quả năng lượng của tòa nhà cùng với các hoạt động thiết kế và xây dựng bền vững trong suốt vòng đời của nó.

Tư vấn nghiệm thu – chạy thử (CxA): là hoạt động nhằm đảm bảo công trình được đưa vào vận hành đúng theo Yêu cầu Dự án của Chủ đầu tư (OPR), là một phương pháp hiệu quả để cải thiện hiệu suất của hệ thống cũng như các thiết bị bên trong công trình. Các công trình được nghiệm thu đúng cách thường có ít sai số trong quá trình vận hành hơn, tiết kiệm năng lượng hơn và chi phí vận hành và bảo trì thấp hơn.

Tư vấn đánh giá sau vận hành: (POE): là hoạt động cần thiết để đánh giá hiệu suất của công trình sau vận hành của người sử dụng, đưa ra các giải pháp nhằm cải thiện, hỗ trợ năng suất và sức khỏe cho người sử dụng công trình.