Trung tâm Tiếng Anh Đà Nẵng

Trung tâm Tiếng Anh Đà Nẵng

Thời gian thực hiện: 2018 – đã hoàn thành

Vị trí: Đà Nẵng, Việt Nam

Phạm vi công việc: Mô phỏng năng lượng

Loại hình công trình : Trường học

Số tầng: 9 tầng

Tổng diện tích sàn: 1683m2

Andn 2
Anh Ngữ Đn
A Ngữ đn
Andn